سایت انجمن آینده نگری ایران

سایت علی مقدم
سایت علی مقدم
خرداد 9, 1398
رژیم درمانی سانته
سایت رژیم درمانی سانته
خرداد 6, 1398
انجمن آینده نگری ایران

سایت انجمن آینده نگری ایران در سال 1397 راه اندازی شد.

درباره انجمن آینده نگری

انجمن علمی آینده نگری ایران در سال 1387 شروع به کار نموده است. اهداف انجمن عبارتند از:

پيشبرد و ارتقاي علمي مباحث آينده شناسانه توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط به آينده پژوهي و آينده نگاري هم چنین انجمن علمی در راستای اساسنامه خود، به منظور ترویج و اشاعه فرهنگی علم آینده نگری در دوره هیات مدیره جدید برنامه های گوناگونی را برگزار کرده است.

www.ir-fsa.ir